Doop

Doopaansoek

Skakel vir Elizna by 021 422 0569 of stuur ‘n e-pos na [email protected] minstens ‘n maand voor u beplande doopgeleentheid om u doopdatum te bevestig en ‘n  afspraak te maak met die betrokke predikant.

Neem asseblief kennis van die volgende:

 • U lidmaatsertifikate moet in die gemeente wees alvorens u kan doop. Die kantoor kan jou met hierdie proses help, vind gerus uit hoe om te werk te gaan by hulle.
 • Die doopdatums word met die leraar gereël na afloop van die doopgesprek.
 • Die betrokke predikant sal met u in verbinding tree om een of meer afsprake te reël.
 • Vind hierby aangeheg die doopaansoekvorm en leesstof oor die doop. Na u die doopvorm voltooi het epos dit asb aan [email protected]

U kan die vorm aflaai of die aanlyn vorm voltooi.

  Persoonlike inligting
  Name en Van van ouers:
  Ouer 1 / Voog se naam & van:
  Ouer 2 / Voog se naam & van:

  Adres:

  Ouer 1 / Voog selnr: Ouer 2 / Voog selnr:

  Ouer 1 / Voog e-pos adres: Ouer 2 / Voog e-pos adres:

  Kind se volle name:

  Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

  Volle name van ouer 1:

  Volle name van ouer 2:

  Nooiensvan van moeder:

  Is u albei lidmate van die NG Kerk? JaNee
  (Indien nie, watter kerk):

  Indien van die NG Kerk, waar moet ons u lidmaatskapsertifikaat aanvra?

  Ouer 1 Geboortedatum(dd/mm/jjjj):
  Ouer 2 Geboortedatum(dd/mm/jjjj):

  Name en ouderdom van ander kinders:

  Waar woon julle kategese by?

  Beantwoord asb. saam die volgende vrae:
  1. Waarom wil u u kind laat doop?

  2. Wat beteken die doop vir u?

  3.a. Wat beteken dit vir u om Jesus te volg?

  3.b. Hoe beïnvloed dit die wyse waarop u u kind wil grootmaak?

  4.a. Hoe lank is u reeds in die gemeente?

  4.b. Hoe skakel u in/beoog u om in te skakel?

  5. Het u enige vrae oor die doop?

  Neem asseblief kennis van die volgende:
  1. U lidmaatsertifikate moet in die gemeente wees alvorens u kan doop. Dit is u eie verantwoordelikheid om in samewerking met die skriba voorsiening te maak hiervoor. Skakel die kantoor by 021 422 0569.
  2. Die doopdatums word met die leraar gereël na afloop van die doopgesprek.
  3. Die betrokke predikant sal met u in verbinding tree om een of meer afsprake te reël. Die doopaansoekvorm sal in hierdie gesprekke as vertrekpunt gebruik word.
  4. Vind hierby aangeheg die doopaansoekvorm en leesstof oor die doop.
  Ons is saam met u bly dat u u kind wil laat doop en sien daarna uit om hom/haar by ons in die gemeente te verwelkom.