Tieners en Kinders

Hoe gaan ons dit bereik

Kontrak tussen kerk en ouers om visie na te streef
  1. Om ouers te help, ondersteun en ‘n bydrae te lewer om tieners en kinders te begelei op ‘n pad van geloofsgroei.


Ouers
se rol:

   • Belangstelling en deelname deur kontaksessies by te woon
   • Dien as vrywilligers in tiener en kinderbediening
   • Gereelde erediensbywoning
   • Motivering van kinders om aan aktiwiteite deel te neem

Kerk se rol:

   • Ouer kontaksessies en werkswinkels om saam te dink en ontdek
   • Materiaal vir gebruik deur gesinne
   • Prediking gerig op gesinne
  1. Om tieners en kinders bewus te maak van die eise wat Jesus stel, sodat hulle die avontuur van navolging van Jesus kan ontdek.

Ouers se rol:

   • Geloofsdissiplines saam met hul kinders beoefen
   • Saam met kinders Bybel lees en oor die implikasies nadink

Kerk se rol:

   • Kategese met doeltreffende materiaal en hulpbronne
   • Kleingroepe
   • Interaktiewe leersessies; spesiale werkswinkels (Pase, Pinkster, Kersfees ens)
  1. Om tieners en kinders te help om hulle geloof te integreer met hulle alledaagse lewe, sodat hulle die radikale transformerende krag van die evangelie sinvol in hul verhouding tot God, mekaar, familie, gemeente en die wêreld kan ontdek.

Ouers se rol:

   • Om hul geloof aktief uit te leef deur hul woorde en dade
   • Om ‘n lewe van integriteit na te streef
   • Om saam met kinders hul hande vuil te maak in diens aan ander

Kerk se rol:

   • Uitreike
   • Spesiale projekte
   • Ervaringsleer geleenthede
  1. Om  tieners en kinders op ‘n pastorale wyse te midde van hartseer, pyn, verwerping, siekte en dood, te begelei tot gesonde sinvolle lewens.

Ouers se rol:

   • Ingesteldheid en belangstelling t.o.v. kinders se emosies
   • Kontak jeugwerker indien ondersteuning verlang word
   • Kontak jeugwerker om hom bewus te maak van trauma wat kind beleef het

Kerk se rol:

   • Pastorale begeleiding van tieners en kinders
   • Ondersteuning aan ouers en kinders
  1. Om tieners en kinders hul regmatige plek in die liggaam van Christus, Sy kerk, te help ontdek.

Ouers se rol:

   • Om self ‘n dienende en betrokke lidmaat te wees
   • Kinders te help om hulle passie, gawes en talente te ontdek

Kerk se rol:

   • Om eredienste en ander aktiwiteite tiener en kinder vriendelik te maak
   • Tieners en kinders die ruimte te bied om hulle passie, gawes en talente uit te leef binne die eredienste en ander aktiwiteite
  1. Om om te sien na die geloofsbegeleiding, ontwikkeling en beskerming van tieners en kinders ook in die breër samelewing op alle terreine van hulle lewens; asook die wees en verworpe.

Ouers se rol:

   • Om hulle vaardighede en kennis in te span om ook ouers vir ander kinders te wees

Kerk se rol:

  • Onreg aan te spreek
  • Ondersteuning aan en van tiener en kinder organisasies
  • Kinderhuis
  • Jan van Riebeeck Koshuise
  • Jeuggroep vir stadsjeug
  • Na-skoolse klubs
  • Vakansieklubs


Nuusbrief

Sluit aan by ons weeklikse e-pos.

  Gesels saam