Maak ‘n bydrae

Bankbesonderhede:

NG Kerk Kaapstad
ABSA Bank
Tjekrekening
Tak: Adderleystraat
Rek nommer: 360 580 032

Snapscan