Nuwe Intrekkers

Baie welkom in ons gemeente. Ons bid en glo dat u sommer baie welkom sal voel in die NG Kerk Kaapstad

Voltooi gerus ons aanlyn intrekkersvorm of laai die PDF af en epos dit terug aan [email protected]

Een van ons leraars sal eersdaags in kontak met u wees (na voltooiing van nuwe intrekkersvorm).

Indien jy enige navrae oor jou lidmaatskap het, kan jy ook vir Elizna kontak by [email protected]. Sy sal jou kan help oor hoe om te werk te gaan om jou lidmaatskap oor te dra.

Voltooi gerus ons aanlyn vorm (Let wel: elke lid van die gesin moet een invul.)

  Van:

  Volle Name:

  Noemnaam:

  Nooiensvan:

  Titel:

  Geboorte Datum (dd/mm/jjjj):

  ID Nr:

  Geslag: ManlikVroulik

  Huwelikstatus:

  Troudatum (indien van toepassing) dd/mm/jjjj:

  Vorige gemeente:

  Doop leraar:
  Doopdatum (dd/mm/jjjj):

  Belydenis afgelê:

  Datum hier ingetrek (dd/mm/jjjj):

  Beroep:

  Werkgewer:

  Tel nr (w):
  Tel nr (h):
  Tel nr (s):

  E-pos adres:

  Straatadres:

  Posadres:

  Gawes en belangstelling:

  Aktiwiteite waarby u graag wil inskakel:

  Selgroep/Bybelstudiegroep:

  Groote Kerk onderneem hiermee dat alle inligting vertroulik hanteer sal word, en dat ons databasis aan geen derdeparty beskikbaar gestel word nie.

  Toestemming van Lidmaat:
  HIERMEE GEE EK TOESTEMMING DAT MY/ONS PERSOONLIKE INLIGTING OP NG KERK KAAPSTAD (GROOTE KERK) SE DATABASIS GEPLAAS MAG WORD EN GEBRUIK MAG WORD VIR INTERNE KOMMUNIKASIE BINNE ONS GEMEENTE

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.