Ons Visie

"As vredemakers volg ons Jesus Christus en omarm ons mekaar en ons stad met hulp, hoop en heling."

Hoekom vrede?

Vrede is ‘n woord wat in die alledaagse lewe op verskillende maniere gebruik word. Dit kan dui op die tekening van ‘n ooreenkoms om oorlog tot ‘n einde te bring, dit kan verwys na die aksie wat ek neem om ‘n konflik aan te spreek in persoonlike of gemeenskaplike verhoudings. Vrede kan ook verwys na rus. Dit is alles goed vir ons en vir ons wêreld.

In die Bybel en binne die konteks van die evangelie van Jesus Christus beteken vrede egter soveel meer. Ons beskou dit as die inhoud en doel van die boodskap, die Goeie Nuus, wat Jesus kom verkondig en leef het.

Wat beteken hierdie vrede?

Die Hebreeuse woord wat as vrede vertaal word, is shalom, en volgens Strong’s se Bybelwoordeboek beteken dit heelheid, volledigheid, gesondheid en welsyn. Dit kom van die grondwoord shalam wat beteken om reg te maak of heel of volledig te maak.

Shalam word dikwels gebruik in terme van restitusie. Neem byvoorbeeld Eksodus 22:4; as iemand onder die wet ‘n bees of ‘n skaap by sy naaste gesteel het, moes hy herstel of shalam maak wat hy geneem het.

Om shalom te hê, beteken dus om in ‘n toestand van heelheid of volledigheid te wees, sonder enige tekortkoming of gebrek.

In die Nuwe Testament word die Griekse woord eiréné as vrede vertaal. Volgens Strong’s se Bybelwoordeboek beteken eiréné: eenheid, vrede, stilte en rus. Dit is afkomstig van die grondwoord eirō, wat beteken om saam te bind in ‘n geheel. Dit is om verskeie dele bymekaar te bring om ‘n geheel te vorm, of om dit weer as een te herstel.

Kyk gerus na hierdie video vir ‘n goeie verduideliking oor vrede in Bybelse terme.

Waar kom hierdie vrede vandaan en wat beteken dit vir ons?

“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde…” (Lukas 2:14) is die woorde waarmee die koms van ons Verlosser aangekondig word. In Jesus se boodskap oor die Koninkryk van God, die bergrede, leer Hy “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” (Matteus 5:9)

Jesus se eerste woorde na Sy opstanding aan Sy dissipels is ook: “Vrede vir julle” (Johannes 20:19)

Die Koninkryk van God is ‘n vredesryk waarvan Jesus die Prins van Vrede is. Hierdie vrede is op meer as bloot net persoonlike geluk, verdraagsaamheid, goeie samewerking en die nakom van reëls en wette gebaseer. Hierdie vrede is vir ons bewerk deur die self-opofferende liefde, diens en lyding van Christus en word aan ons deur Sy genade alleen geskenk. Jesus roep ons om vanuit hierdie vrede te leef.

Vrede laat ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie.” (Johannes 14:27)

As navolgers van Jesus leer, ontdek en soek ons daagliks daarom saam na wat dit beteken om hierdie vrede te ontvang, te verkondig en te beliggaam en saam daaraan te bou deur die omarming van mekaar, insluiting van almal en die praktiese uitleef van hierdie vrede deur in liefde mekaar se laste te help dra.

Ons vertrou dat God self deur Sy Gees hoop in en deur ons sal laat groei en dat dit heling sal bring vir onsself, ons gemeenskap en wêreld wanneer ons Sy vrede soek vir die stad waarin God ons geroep het om Sy vredemakers te wees.

Hoe lyk hierdie vrede as ons dit leef?

Indien die hart van Jesus se boodskap van vrede dan heelheid en eenheid is, lei dit ons daartoe om mekaar te omarm en hierdie heelheid en eenheid te vind te midde van ‘n gebroke, gefragmenteerde samelewing, wat die pyn en letsels van verdeeldheid en verwydering van mekaar aan ons lywe en binne ons gemeenskappe voel en dra.

Om Jesus te volg en sy Koninkryk van vrede vir ons stad te soek impliseer dan dat ons verhoudinge sal herstel deur nader aan mekaar te leef met oop arms wat sensitief is vir die seer en nood van mekaar, ons stad en die wêreld. In al ons bedieninge in die gemeente is dit dan ons strewe om te leef as versoendes met God en met ons medemens.

God roep ons bymekaar, as Sy kerk, om Sy tafel van vrede. Hier aanbid en eer ons God en aan hierdie tafel kom ons saam en word daar geluister na mekaar, vergifnis en herstel gesoek, wonde verbind, voete gewas, brood gebreek en in een beker gedeel terwyl daar saam gesoek en gebou word aan God se vredesryk. Hier vind ons vrede en omarm ons mekaar in die genadige en liefdevolle omarming van God ons Vader.

 

Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan oor julle
gedagtes en harte die wag hou in Christus Jesus ons Here.
Filippense 4:7